Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PE BAZA CONSIMȚÂMÂNTULUI ONLINE ÎN SCOP DE MARKETING / STUDII DE MARKETING ȘI SATISFACȚIE CLIENT

LIONMENT SRL este administratorul site-ului www.lectrix.ro și operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu sediul în str. Aleea Haiducului nr.1, Sector 6, București 061581 RO, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/7377/22.04.2021, având Cod Unic de Înregistrare 44162217 (în continuare denumită ,,Societatea”).

În 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (,,Regulamentul” sau ,,GDPR”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere, etic, transparent și confidențial, care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Având în vedere aceste aspecte, se impune să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la modalitățile prin care protejăm datele dumneavoastră personale, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră, în conformitate cu prevederile GDPR.

Dacă sunteţi sau apreciaţi că veţi putea fi interesat de unul sau mai multe produse și servicii listate pe website-ul Lectrix.ro, precum, achiziţia unui autovehicul nou cu sistem de propulsie HEV | PHEV | BEV, stații electrice, servicii și produse de finanțare și/sau bancare/nebancare, asigurări/reasigurări, servicii de consultanță și intermediere, test-drive-uri etc., pentru a putea comunica cu dumneavoastră, în vederea prezentării ofertelor pentru bunurile/produsele/mărfurile/serviciile noastre și/sau ale partenerilor noștrii, pentru a vă acorda asistentă, pentru a vă comunica oferte speciale, pentru a vă invita la evenimente de prezentare a produsului și serviciului dorit, pentru a efectua orice alte demersuri sau comunicări în vederea încheierii unui bon de comandă/contract de vânzare-cumpăre, avem nevoie de consimţământul dumneavoastră în mod expres, liber, explicit și neechivoc, prin acceptul dumneavoastră completând formularele de contact.

Prelucrarea în temeiul consimțământului utilizatorului/clientului/prospectului. Datele dumneavoastră constând în nume, prenume, e-mail, număr telefon, localitate și informațiile comunicate în mod voluntar în cuprinsul mesajului dumneavoastră, furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor de contact, sunt utilizate de Lectrix pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la produsele, serviciile și tehnologiile Lectrix, precum și despre evenimente și proiecte ale Lectrix sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.

Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului curent și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal prestatori de servicii, parteneri sau colaboratori ai Lectrix, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Lectrix va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către alte state.

De asemenea, Lectrix va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu, care se află în relaţii de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract ca aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare.

Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate şi către instituţii şi alte organe abilitate ale statului, în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea în care vom colecta și procesa datele cu caracter personal ale: potențialilor clienți, clienților, prospecțiilor, partenerilor de afaceri, colaboratorilor, furnizorilor, potențialilor angajați și se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate pe website, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul e-mailului sau prin orice altă cale de comunicare prin intermediul căreia se vor procesa aceste date (“Datele personale”).

În general, intenția noastră este de a colecta numai datele personale oferite voluntar de către fiecare utilizator, persoană vizată, astfel încât să putem furniza serviciile noastre la cel mai înalt nivel, pentru a desfășura relațiile contractuale și pentru a promova produsele, serviciile și soluțiile noastre și/sau ale partenerilor noștrii.

De asemenea, putem colecta informații cu privire la preferințele dumneavoastră prin utilizarea website-ului, atunci când solicitați informații de la noi sau ne angajăm serviciile sau ca rezultat al relației pe care o aveți cu noi sau cu unul sau mai mulți dintre clienții și partenerii noștri.

Luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar datele personale strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. În cazul în care sunt necesare date personale suplimentare opționale, veți fi anunțat în legătură cu această împrejurare la momentul colectării.

Datele prelucrate

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cu privire la datele personale pe care noi le putem prelucra, vă informăm că temeiul juridic pe care ne putem baza este:

Scopurile și prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului obținut

Vom prelucra datele dumneavoastră personale în mod legal, echitabil și transparent; scopurile în care urmează să folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact în vederea pregătirii și oferirii produselor, serviciilor pe care le solicitați de la noi sau de la partenerii noștrii și/sau în desfășurarea relațiilor contractuale.

Printre altele, datele personale vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dumneavoastră, materialele pregătite în cadrul activității, precum și orice alt răspuns sau solicitare din cadrul colaborării sau potențialei colaborări cu Lectrix.ro. În acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la bază interesul legitim în vederea oferirii serviciilor noastre în funcție de relația contractuală.

Putem prelucra datele dumneavoastră personale și în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse de dispozițiile legale, în acest caz obligația legală reprezintă temeiul prelucrării datelor personale.

Vă solicităm furnizarea datelor personale, exclusiv în scopurile sus-menționate, în vederea desfășurării activității noastre curente și în vederea prestării serviciilor noastre.

În toate cazurile, datele personale sunt furnizate direct de dumneavoastră ca urmare a solicitării noastre și a exprimării consimțământului dumneavoastră, în vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Ca regulă, nu partajăm și nu vindem date personale către terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale și operaționale, precum și în interesul dumneavoastră, pentru a vă îndeplini cerințele și/sau după cum este cerut sau permis de legi sau standardele profesionale, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat, ori acest aspect este necesar pentru realizarea obiectului contractului încheiat între părți.

Durata stocării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pentru cel putin 1 an, în cazul prospecțiilor, dar nu mai puțin de perioada impusă de obligațiile legale care ne revin.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Lectrix nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

În ipoteza în care datele personale nu sunt stocate în baza unei relații contractuale, aceste date vor fi păstrate, pe o perioada determinată, atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora, ori atât timp cât prestăm servicii care sunt în sfera dumneavoastră de interes, în vederea informării cu privire la acestea.

Principii GDPR

Ori de câte ori vom prelucra date personale vom ține cont de următoarele principii:

Drepturi dumneavoastră față de prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă asigurăm respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care. Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: – în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi; – în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor; – pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Gestionarea și securitatea datelor. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/îi va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la administrarea datelor dumneavoastră personale, precum și în vederea exercitării drepturilor, vă rugăm să ne contactați la contact@lectrix.ro.